سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی علی آبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، گروه زمین شناسی، محلات
سیما صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مح

چکیده:

معدن عمارت یکی از مهمترین معادن سرب وروی ایران در ایالت متالوژنى ملایر اصفهان مى باشد. کانه زایی به صورت استراتاباند در اهک های دولومیتی و ژاسپروئیدی شده کرتاسه زیرین روی داده و شامل کانه های اصلی اسفالریت ،گالن،پیریت و کالکوپیریت و دگرسانی های دولومیتی شدن ،ژاسپروئیدی شدن مى باشد. اکثر محققین با توجه به شواهد زمین شناسی ،کانی شناسی و ژئوشیمیایی آن را در رده کانسارهای سرب وروی نوع دره می سی سی پی قرار می دهند. مطالعه عناصر نادر خاکی نادر REE) در تعدادی از رگه های معدنی این کانسار نشان می دهد که ΣREE در این کانسار تقریبا مشابه با دیگر کانسارهای سرب و روی تیپ میسی سی پی می باشد. آنومالیEu برای کلیه رگه های معدنی مثبت می باشد که مبین یک محیط اکسایشی برای ته نشست می باشد. که بی هنجاری منفی عنصر Ce نیز این مسئله را تائید می کند. عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عنااصر نادر خاکی سنگین غنی شدگی تقریبا بالاتری را نشان می دهند عناصر نادر خاکی سبک تفکیک بالایی را از یکدیگر نشان نمی دهند که این امر می تواند در ارتباط با عدم تاثیر فرایندهایثانویه بر رگه های معدنی و یا ضعف این فرایندها می باشد. الگوی توزیع نرمالایز شده نسبت به کندریت در تمام رگه ها تقریبا یکسان است که می تواند ناشی از تاثیر فرآیندهای یکسان کانه زایی یا متاثر شدن از فرآیندهای ثانویه یکسان پس از کانه زایی باش . د