سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق حمزه – کارشناسارشد معماری کشتی – سازه، سازمان صنایع دریایی
مهدی ایرانمنش – دانشیار ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد رهبر رنجی – استادیار ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسلم نجفی – کارشناسارشد مهندسی مکانیک ، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

در هر فرآیند جوشکاری حرارت ورودی باعث تغییراتی در فلز پایه می شود که این امر منجر به ایجاد تنش های پسماند و تغییرشکلهای ناخواسته می شود . این تغییر شکلها و تنشهای پسماند باعث یکی از مهمترین مشکلات صنایع بزرگ مثل کشتی سازی می باشد . در حال حاضر مرسوم ترین روش در صنعت برای جلوگیری از این تغییر شکلها ، استفاده از قید و بندها حین عملیات جوشکاری است . اما استفاده از قید و بندها باعث بیشتر شدن تنش های پسماند می شود. روش های دیگر مثل بهینه سازی ترتیب جوشکاری به صورت تجربی و یا چکش کاری بعد از پایان عملیات جوشکاری بسیار پرهزینه و وقت گیر می باشند . لذا شبیه سازی فرآیند جوشکاری می تواند جهت کاهش هزینه های قید و بند و پیدا کردن ترتیب مناسب جوشکاری ، بکار گرفته شود و با بهینه کردن پارامترهای جوش در مدل المان محدود از اعوجاج زیاد سازه ، پیشگیری کرد. در این مقاله با بکارگیری روش المان محدود جهت شبیه سازی فرآیند جوشکاری در قطعات متعامد (تی شکل ) پرکاربرد در صنایع کشتی سازی تاثیر پیش گرمایش را بر نوع و اندازه تغییر شکلهای جوش و دمای پیش گرمایش بهینه که در آن کمترین تغییرشکلهای جوش رخ می دهد بررسی شده است.