سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی اکبر حسین پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
حسن عاقل – استادیار گروه مکانیکماشین هایکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین سعیدی راد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی واحد طرق خراسان رضوی
حسن صدرنیا – استادیار گروه مکانیکماشین هایکشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مطالعه و بررسی خصوصیات مکانیکی میوه هامی تواند در کاهش ضایعاتی که اغلب در زمان برداشت و پس از برداشت میوه و هنگام حمل و نقل به وجود می آید مؤثر باشد. هدف از این مطالعه و بررسی شناسایی و معرفی ارقام مقاوم به نیروهای مکانیکی (استاتیکی ودینامیکی) وارد به محصول در طول فرآیند برداشت تا مصرف آن میباشد بر این اساسبعضی از خواص مکانیکی سه واریته میوه انار (اردستانی، شیشه کپ و ملس) که جزء واریته های مورد کشت در خراسان رضویمی باشند در سه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات مکانیکی مانند مقاومت فشاری میوه، مقاومت نفوذ پوست و مقاومت کششی پوستسه واریته مورد بررسی قرار گرفتند. اثر واریته و اندازه بر روی خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت سپس با بررسی نتایج حاصله از آزمایشاتواریته و اندازه ای که در برابر نیروهای وارد به ان دارای مقاومت بیشتری هستند شناسایی شدند.