سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا صفاری – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد، نبش آزادی ۲۱
محمد جلینی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، روبه روی پلیس راه طرق
حسین اسماعیل زاده طوسی – سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد، نبش آزادی
نصراله جاوید –

چکیده:

کشاورزی ارگانیک را می توان به عنوان نوعی کشاورزی تعریف نمود که هدف آن، ایجاد سیستمهای تولیدی کشاورزییکپارچه، نظام یافته و انسانی است که تضادی با منافع زیست محیطی و اقتصادی ندارد. اما استفاده بیش از حد از ترکیبات و سموم شیمیایی باعث مشکلات و آلودگیهای محیطی گردید که مهمترین آنها،آلودگی محیط زیست، سرایت آلودگیها به انسان و سایر موجودات زنده و همچنین تولید گیاهان مقاوم به علفکشها می باشند.این تحقیق به منظور بررسی تأثیر مقدارو برهمکنش کودهای آلی، روی گیاه زینتی پتوس در سال ۱۳۸۸ در محل گلخانه کارخانه کود آلی سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری مشهد به صورت طرح فاکتوریل با ۳ تکرار انجام گرفت. فاکتورهای طرح شامل سه نوع کود به صورت ورمی کمپوست،کمپوست گرانوله گوگرددار و کمپوست زباله) و مقادیر مختلف کود در چهارسطح( ۱۵،۱۰،۵ و ۲۰ درصد حجم خاک گلدان) بودند.نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر نوع کود، مقدار کود برهمکنش آنها در سطح احتمال ۱% معنی دار شد. کود آلی ورمی کمپوست با نسبت ۱۰ درصد حجم خاک گلدان برای گیاه تأثیر بهتری نسبت به سایر کودها در پارامترهای اندازه گیری شده شامل تعداد برگ جوانه زده و خشک شده وهمچنین شاخص سطح برگ داشت.