سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسهام حسینی کینکی – دانشجویکارشناسی ارشد صنایع غذایی
حجت دمیری – دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رام
زینب غفاری – کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
حسین حاجی پور – کارشناسی صنایع غذایی

چکیده:

دراین مطالعه به منظور بررسی اثرسال فصل و دوره شیردهی بردرصد و تولید چربی شیرتوده گاومیش استان خوزستان از ۵۳۹۶۵رکورد شیرازسال ۱۳۷۱-۱۳۸۸ مورد تحقیق و بررسی قرارگرفت که دوره شیردهی اثربسیارمعنی داری روی تولید شیرداشت P<0/0001 افزایش تعداددوره شیردهی سبب افزیاش تولید شیر شد بطوریکه اولیه و یازدهمین دوره شیردهی با اختصاص ۷/۸۲و۱۰/۴۰ کیلوگرم بترتیب کمترین و بیشترین تولید شیررا به خود اختصاص دادند سال زایش اثربسیارمعنی داری برتولید شیرداشت P<0/0001 درسال ۸۴ با میانگین تولید ۹/۹۳ کیلوگرم و درسال ۸۷ با میانگین تولید ۸/۵۲ کیلوگرم شیردرروز بترتیب بیشترین و کمترین میزان تولید شیررا مشاهده کردیم