سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داوود بهره مند – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهران عامری مهابادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن پژوهشگران جو
میثم آتش افروز – دانشیار، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخشمهندسی مکانیک

چکیده:

مطالعه حاضر، اثرات زاویه زبری Vشکل روی سطح جاذب، شیب سطح جاذب و عدد رینولدز بر روی مشخصههای ترمودینامیکی گرمکنهای هوایی خورشیدی ۱ با شیب ثابت بررسی شده است. بدینمنظور، مدل ریاضی جامعی از شرایط عملکرد حرارتی گرمکن ارائه شده است. در این مدل، اغلب پارامترهای دمایی گرمکن (دمای پوشش شیشهای، دمای جریان هوا و دمای سطح جاذب) و همچنینضریب افت حرارت کلی ۲ و سایر ضرایب انتقال حرارت گرمکن متغیر در نظر گرفته شدهاند. با استفاده از تکنیکهای سعی و خطایی و با کمک زبان برنامه نویسی متلب مقادیر دمای پوشش شیشهای، دمایجریان هوا و دمای سطح جاذب تعیین شدهاند. در نهایت، اثرات عدد رینولدز، زاویه زبری و شیب سطح جاذب کلکتور بر ضریب اصطکاک و بازدههای انرژی، موثر و اگزرژی ۳ هوا گرمکن به صورت نموداریبررسی شده است. مقایسه نتایج بدست آمده در کار حاضر با نتایج تجربی محققین دیگر سازگاری خوبی را نشان میدهد.