سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

سعدی خانی چوپلو – دانش اموخته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمدحسین کیانمهر – اساتید دانشیار دانشگاه تهران
جواد خزایی –
اکبر عرب حسینی –

چکیده:

میزان تولید سالانه کیوی درکشور حدود ۶۰ تا ۷۰ هزارتن است به دلیل کوتاه بودن دوره عرضه کیوی تازه و مشکلات موجود درذخیره سازی و انبارداری آن همه ساله مقدارزیادی کیوی ضایع می شود یکی از راه های جلوگیری از ضایعات کیوی تولید ورقه خشک شده می باشد دراین تحقیق فرایند خشک شدن کیوی بهصورت لایه نازک بررسی شد و تاثیر تغییرات سه عامل دما سرعت هوا و ضخامت برروی پارامتر زمان خشک کردن ضریب نفوذ رطوبت و انرژی فعالسازی دردماهای ۴۰و۵۰و۶۰درجه و سه سرعت هوای ۰/۵ و ۱و۱/۵ m/s و سه ضخامت ۵و۷و۱۰mm مورد ارزیابی قرارگرفت ۱۲ مدل تجربی استاندارد و مدل جدیدی مدل خزایی برداده های آزمایشگاهی برازش آنها برحسب سه پارامتر RMSE,X2,R2 مورد تجزیه و تحلیلی آماری قرارگرفت نتایج نشان داد که تاثیر فاکتورهای دما سرعت هوا ضخامت و اثر متقابل و دما معنی دار می باشد ضریب نفوذ رطوبت کیوی درمحدوده دمایی تحقیق از ۴/۴۵×۱۰ -۱۰ تا ۱۰- ۱۰×۱۵/۶ متر مربع برثانیه تغییر می کرد انرژی فعالسازی نیز درحدود ۲۴/۸۳تا ۴۳/۳۵ کیلوژول برمول بدست آمد.