مقاله مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی از صفحه ۱۴۴ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افت تحصیلی
مقاله آموزش و پرورش
مقاله دانش آموز
مقاله انگیزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقیمی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: خنیفر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: زروندی نفیسه
جناب آقای / سرکار خانم: جوکار احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بیان معمار سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی ارمکی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی رابطه بین عوامل آموزشی و افت تحصیلی می پردازد. نمونه آماری از میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی ناحیه ۴ استان قم در سال تحصیلی ۸۸ – ۱۳۸۷ با استفاده از فرمول به دست آمده است. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده است به این صورت که از میان افراد، نمونه ها به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفته است. ابزار اصلی در این پژوهش، پرسشنامه می باشد که پایایی و روایی آن تایید شده است. در این تحقیق از آزمون همبستگی اسپیرمن برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است که بدین منظور از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج بدست آمده از بررسی فرضیات نشان می دهد که میان عوامل آموزشی و افت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی ناحیه ۴ استان قم رابطه معناداری وجود دارد و نیز میان تشویق و تنبیه، کم توجهی به تفاوت های فردی دانش آموزان و محیط آموزشی نامناسب با افت تحصیلی در میان دانش آموزان پسر آموزشگاه های راهنمایی ناحیه ۴ استان قم رابطه معناداری وجود دارد.