مقاله مطالعه و بررسی اثرات چرای مستمر روی ویژگی های اکولوژیک گیاه .Juncus maritimus Lam که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه و بررسی اثرات چرای مستمر روی ویژگی های اکولوژیک گیاه .Juncus maritimus Lam
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصیات اکولوژیکی
مقاله تنش
مقاله ماده خشک
مقاله ریزوم
مقاله پنجه زنی
مقاله چرای دام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمیان وحید
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسمعیلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: کاوندی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی گونه های مرتعی و آشنایی بیشتر با خصوصیات اکولوژیکی آنها به مدیریت مرتع کمک شایانی می کند. هدف این مطالعه بررسی اثرات برش بر روی ویژگی های اکولوژیکی گونه مرتعی .Juncus maritimus Lam می باشد. آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح کامل تصادفی ۴ تیمار و ۱۰ تکرار انجام گردید. این آزمایش از تاریخ شروع تا برداشت نهایی ۹ هفته طول کشید. تمام قسمت های هوایی گیاه مورد مطالعه در چهار تیمار برش، برش مکرر (هر هفته یک بار)، برش متوسط (هر ۲ هفته یک بار)، برش کم (هر ۴ هفته یک بار) و تیمار شاهد (برش فقط در پایان آزمایش) طی برنامه ریزی منظم از ارتفاع ۶ سانتی متری بالای سطح خاک گلدان ها قطع شدند. نتایج نشان داد که وزن ماده خشک کل و وزن ماده خشک ریشه در گیاه مورد نظر در اثر تکرار برش کاهش پیدا کرده است. تغییر در وزن ماده خشک در اثر برش تغییراتی را در تخصیص ماده خشک در این گیاه به همراه دارد. بنابراین تخصیص ماده خشک کمتر در ریشه گیاهان قطع شده نسبت به گیاهان قطع نشده مشاهده شد. مشاهدات صورت گرفته از تحقیق به عمل آمده نیز نشانگر آن می باشد که تنش ناشی از برش در تیمارهای مختلف بر روی میزان ماده خشک کل، قسمت های هوایی و زمینی، تعداد پنجه زنی و طول کل ریزوم اثرگذار بوده و این ویژگی ها در تیمارهای برش با تیمار شاهد دارای اختلاف معنی دار می باشد. به طور کلی گونه مورد مطالعه در برابر تنش وارده ناشی از برش (چرای دام)، قادر به بازسازی اعضای از دست داده خود مانند برگ نمی باشد.