سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی رحیمی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
باقر عمادی – استادیار
محمدحسین آق خانی – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نقش انر‍ژی در توسعه و کارآیی کشاروزی بسیار با اهمیت است. در سال های گذشته مصرف انرژی به ویژه سوخت های فسیلی و کودهای شیمیایی در کشاورزی افزایش چشمگیری داشته است. توجه به منابع طبیعی کمیاب و اثر مصرف انرژی های مختلف روی سلامتی انسان و محیط زیست، لزوم بررسی الگوهای مصرف انرژی را در بخش کشاورزی حیاتی ساخته است. در این پژوهش به بررسی و تعیین میزان مصرف انرژی بر واحد هکتار برای محصول کلزا در منطقه جنوب استان فارس (شهرستان فیروزآباد) پرداخته شده است. جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه هایی در مصاحبه با ۱۲۰نفر از کشاورزان شهرستان تکمیل شد و ضریب انرژی های مستقیم (سوخت و الکتریسیته و..) و غیر مستقیم (انر‍ژی های مربوط به کود و سم و ماشین آلات و…) از اطلاعات مرجع بدست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که انرژی الکتریسیه و سوخت مصرفی (گازوئیل و بنزین)، ماشین آلات و کود های شیمیایی به ترتیب با متوسط ۷۰٫۱۶، ۱۲٫۶۵ و ۶٫۵۸ درصد، بیشترین سهم مصرف انرژی در تولید کلزا را به خود اختصاص داده است و کمترین میزان سهم مصرف انرژی مربوط به انرژی بذر مصرفی با متوسط ۰٫۱۸ درصد بوده است و همچنین کارآیی انرژی و بهره وری انرژی و انرژی خالص در تولید کنجد به ترتیب ۰٫۶۰، ( ۰٫۰۲۵) و ( ۴۴۶۵۵٫۶۲۶-) محاسبه شدند