سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید غفاری بهلولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد.
علی اکبر کریمیان – دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد.

چکیده:

حوضه آبخیز وشنوه با مساحت ۱۱۲۰۶/۹هکتار در استان قم و شهرستان سنندج و در شمال شرقی این شهر واقع شده است. حداکثر ارتفاع حوضه ۹۱۷۸ متر و حداقل ارتفاع در خروجی برابر ۱۸۳۷ متر از سطح دریا می باشد. در مطالعه حاضر ضمن بررسیو معرفی حوضه وشنوه، به تعیین توان سرزمین برای کاربری های مختلف پرداخته شده است. هدف از ارزیابی توان اکولوژیکی، دراختیار داشتن اطلاعات اساسی برای انتخاب مناسب ترین استفاده از سرزمین است. با توجه به اهمیت آمایش سرزمین در کشور و به منظور جلوگیری از تخریب و ضایع شدن منابع طبیعی، اجرای آمایش سرزمین برای کلیه حوضه های آبخیز امری ضروری است. دراین مطالعه ارزیابی توان زیست محیطی حوضه آبخیز وشنوه با استفاده از رویهم گذاری نقشه ها و توانایی های سامانه اطلاعاتجغرافیایی صورت گرفت. از تلفیق نقشه های شیب، جهت شیب و هیپسومتری نقشه واحد های شکل زمین به دست آمد. نتایج بهدست آمده نشان داد که بخش عمده ای از منطقه داری شیب متوسط به بالا و با جهت های مختلف می باشد و دارای ارتفاع متوسطبه بالا است که در این منطقه کاربری با توان یک و دو وجود ندارد و بخش زیادی از منطقه برای توریسم گسترده ( ۳۳ درصدمناسب می باشد و برای توسعه شهری و روستایی۲/۳درصد)، جنگلداری ۰/۱۲درصد) و کشاورزی ۸/۵درصد) توان چندانیندارد. برخلاف کاربری فعلی منطقه که بیشتر دیم کاری می باشد این منطقه برای این کاربری توان چندانی ندارد ۱۲/۵درصد).