سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدجواد وریدی – اعضاء هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوس
مهدی وریدی –

چکیده:

انار با نام علمیPunica granatum L یکی از مهمترین میوه های بومی ایران است که به دلیل ارزش تغذیه ای و اثرات مفیدسلامتی به طور گسترده ای جهت تازه خوری و در صنایع غذایی مصرف میشود. هدف از این پژوهش ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بررسی امکان شفاف سازی آب انار رقم شیشه کپ به عنوان رقم غالب شهرستان فردوس بود. میانگین مقادیرpH دانسیته، مواد جامد محلول کل، مواد جامد کل، پروتئین، قند کل، اسیدهای آلی کل بر حسب اسید سیتریک، ویتامینC خاکستر، آهن، سدیم، پتاسیم، کلسیم، تانن ها، پکتین و آنتوسیانین ها به ترتیب ،۱۷/۳۷۶ ،۱/۰۷۴ ۳/۵۵۹ و۱۳/۷۶۶ درصد ۰/۲۱۹ درصد، ۱۵/۸درصد ۰/۹۳۲ درصد، ۹/۹۱۶میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر ۰۴۰۴درصد، ۰/۶۳۴میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر ۷/۸۴۷میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر، ۸/۴۶۶میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر ۱/۸۷میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر ۰۴۸۶درصد، ۰/۵۵۶ درصد ۱۵/۲۶۵میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر بدست آمد به منظور شفاف سازی آب انار، اثر پکتیناز (سطوح صفر ۱۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ppm و ژلاتین (سطوح صفر، ۵۰ ۱۰۰ppm و درجه حرارت (سطوح ۱۵ ۳۰ و ۴۵ درجه سانتی گراد) بر پدیده فلوکولاسیون مورد بررسی قرار گرفت.