سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ناصر علمیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد حسین قبادی – استاد گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فرهاد آلیانی – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا
داوود محمدی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

شناخت ویژگیهای ژئوتکنیکی سنگها در اجرای پروژههای مهندسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش جهت شناخت ویژگیهای سنگهای توفی جنوب شرق شهرستان تفرش واقع در شمال شرقی روستای رستگان، دو نمونهی بلوکی با ابعاد حدودا ۵۰ ×۵۰×۳۰ از سنگ تهیه و در آزمایشگاه ویژگیهای سنگشناسی و ژئوتکنیکی آنها تعیین گردید. میانگین نتایج آزمایشات نشان میدهد که تخلخل سنگ حدود ۵/۸۷ درصد و وزن مخصوص خشک سنگ حدود ۳gr/cm 2/44 می باشد. همچنین میانگین مقاومت تراکمی تکمحوری و نسبت مدولی در حالت خشک به ترتیب ۱۶۰/۸ مگاپاسکال و ۱۲۰/۸ میباشد که با توجه به ردهبندی دیر و میلر ( ١٩۶۶ ) در رده BL قرار میگیرد. مقاومت کششی در آزمایش بار نقطهای در حالت خشک و اشباع نیز به ترتیب برابر ۷/۷۷ و ۴/۶۸ مگاپاسکال و در آزمایش برزیلی به ترتیب برابر ۱۳/۲۱ و ۶/۹۵ مگاپاسکال میباشد. نتایج آزمایش برش مستقیم نیز نشان میدهد که چسبندگی سطح درزه ارّه بر در حدود ۰/۰۵ مگاپاسکال و زاویه اصطکاک داخلی سطح درزه نیز حدود ۳۳/۷ درجه است. نتیجه آزمایش دوام نیز نشاندهنده دوام بسیار بالای سنگ با مقدار دوام ۹۸/۷۶ پس از ١۵ سیکل آزمایش میباشد. افت وزنی سنگ در آزمایشهای سایش و ارزش ضربه نیز به ترتیب برابر ۱۲/۲۸ و ۷/۹۷ است. با توجه به آزمایشهای انجام شده، توف مورد مطالعه از مقاومت بسیار بالایی برخوردار بوده و جهت استفاده به عنوان منابع قرضه در راهسازی، موجشکن و بالاست راهآهن مناسب میباشد.