سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عبداله پارسای ارسون – کارشناس ارشد باغبانی و مدرس علوم باغبانی دانشکده کشاورزی محقق اردبیل و دانشگاه پیام نور واحد گیوی شهرستان کوثر، استان اردبیل
نوالدین ایزدی جلودار – کارشناس ارشد باغبانی و مدرس علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیل
علی حکمی کزج – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی (میوه کاری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
اسماعیل چمنی – استادیار گروه باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور مطالعه و انتخاب ژنوتیپهای برتر و استفاده از آنها در برنامه های اصلاحی و یا بهره گیریمستقیم درکشت و عمل آوری محصول گردو بررسی برخی از صفات فنولوژیکی درختان گردو شامل بررسی دوره شکست جوانه تا پدیدار شدن اولین گل ماده پدیدار شدن گل ماده تا رسیدن به اوج گلدهی آن و دوره اوج یا حداکثر گلدهی گل ماده تا آخرین گلدهی آن برروی گل های ماده و برروی گل های نر ژنوتیپ ها صفات بررسی شده درطول دو سال شامل دوره شکست جوانه گردو تا شروع گرده افشانی گل نر دوره شروع گرده افشانی تا اوج گرده افشانی گل نر دوره اوج یا حداکثری گرده افشانی گل نر تا آخرین گرده افشانی گل نر برروی ۲۵ ژنوتیپ گردوی بذری بخش شاهرود شهرستان خلخال استان اردبیل مورد بررسی و مطالعه قرارگرفت دراین بررسی صفات مختلف مربوط به گلدهی و رفتاردرختان در طی دوسال برروی ژنوتیپ های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و میانگین داده ها مقایسه شد نتیجه بررسی ها نشان دادکه درجمعیت مورد مطالعه ژنوتیپ های A4,A1 برای صفت دیربرگدهی ژنوتیپ ها G ، F3 ، F4 ی E4 برای صفت بیشترین دوره پذیرش دانه گرده ژنوتیپ های A2 ، G وB4 صفت طولانی ترین دوره گرده ریزی را داشتند.