سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیما صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مح
احمد کاظمیمهرنیا – دکترای زمین شناسی اقتصادی، شرکت پارس کانی کاو
امیرمحمد جمالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، گروه زمین شناسی، محلات

چکیده:

ذخایر سرب وروی تکیه وعمارت ازجمله کانسارهای MVT محسوب می شوند که در ناحیه جنوب اراک واقع شده اند ناحیه جنوب اراک در زون پرتحرک تکتونیکی سنندج – سیرجان ودر بخش مرکزی زون فلززایی ملایر – اصفهان واقعشده است. این زون تکتونیکی فعالیتهای ماگماتیسم ، دگرگونی وکوهزایی لارامید را تحمل کرده است ودارای چینه شناسی به سنین مختلف می باشد که مهترین ذخایر ازجمله ذخایر عمارت وتکیه در واحد کرتاسه زیرین قرار گرفته اند. بهدلیل مقایسه ویژگیهای زمین شناسی ، دگرسانی وژنز ذخایر عمارت وتکیه ، همچنین ارتباط کانه زایی ها با گسلهای اصلی وفرعی وسیستم درزه ها اقدام به نمونه برداری از رگه های پرعیار، حاشیه رگه ها ، کمربالا وکمرپائین ماده معدنی ومطالعه دیاگرام مربوط به درزه ها وگسلها شد. با توجه به تفاوت کانه زاییهای سولفیدی عمارت وکربناته تکیه به منظور مطالعهپاراژنزی وبافت ودگرسانیها مقاطع نازک ، صیقلی ونمونه های ماکروسکوپی تهیه ومطالعه شد. از نتایج بدست آمده چنین استنباط می شود که کانسار سولفیدی عمارت کانسار اصلی می باشد که به دلیل گسل خوردگی هایی که احتمالا بعد ازکانه زایی رخ داده اند بخش کربناته این کانسار در سطحی بالاترقرارگرفته وتشکیل کانسار کربناته تکیه را داده است. کانهزایی اصلی عمارت شامل سولفیدهای گالن واسفالریت است ودر تکیه کانه زایی اصلی شامل کربناتها واکسیدهای روی (اسمیت زونیت ، همی مورفیت ، کالامین وهیدروزینکیت) می باشد وسولفیدهای سرب وروی بصورت پراکنده وبه مقدارکمتر در آن دیده می شود