سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قلاوندی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
کاوه فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف مطالعه بین ویژگیهای رهبری معنوی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی درمیانکارکنان دانشگاه ارومیه انجام شده است با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ۱۵۰ نفر از کارکنان با توجه بهدانشکده محل خدمت به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استانداردو ویژگیهای رهبری معنوی فرای و پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی برپایه مدل ویتل و دیویس استفاده شد برای روایی پرسشنامه ها از متخصصان مدیریت بهر گرفته شده است و برای سنجش میزان پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ دریک مطالعه مقدماتی روی یک نمونه ۳۰ نفری پرسشنامه ویژگیهای رهبری معنوی α=%۹۳۳ و پرسشنامه رضایت شغلی α=%۸۹۴ استفاده شده است داده های تحقیق پس از جمع آوری براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده ازتحلیل مانوا و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند.