سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احسان اله زیدعلی – دانشجوی دکتری تخصصی علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد
سیدکریم موسوی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
نادر آزادبخت – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
یحیی سلاح ورزی – مرکز تحقیقات انار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دستیابی به اطلاعات ناشی از حضور گیاهان هرز، آفات و بیماریهای باغات انار باعث بهبود تصمیمات مدیریتی در رابطه با کاستن ازمشکلات مربوط به آنها می شود. در این پژوهش، فلور علف هرز و فون آفات و بیماریهای گیاهی در سطح انارستان های شهرستان کوهدشت طی سال ۱۳۸۷ مورد ارزیابی قرار گرفت . میانگین تراکم جمعیت علف های هرزی برای باغ های قدیم ۲۳/۵۱درصد بیشتر از باغ های جدید بود . در انارستان های جدید، علف هرز چند ساله پنجه مرغی مهمترین گونه شایع بود .گونه ی ک ساله گلرنگ وحشی در رده مهم و شش گونه ماشک گل خوشه ای، خردل وحشی، یونجه گل زرد، کاهوی وحشی، یولاف وحشی و خللر گونه های با اهمیت متوسطبودند. در سطح انارستان های جدید غالبیت نسبی با گونه های یک ساله پهن برگ بود. در انارستان های قدیمی، سه گونه ارزنی، ساق ترشک و بارهنگ کبیر مهمترین گونه های شایع بودند . گونه های گندمک و توت روباه به ترتیب رتبه های مهم و اهمیت متوسط را به خود اختصاص دادند . بدین ترتیب در انارستان های قدیمی نیمی از گونه های مهم، چند ساله بودند . این موضوع گویای غالبیت یافتنگونه های چند ساله در مقایسه با یک ساله ها به تبع افزایش سن باغات است . از میان آفات، بیماری های گیاهی و سایر خسارت های وارده در سطح انارستان های منطقه زیر تنگ سیاب مسأله آفتاب سوختگی نمود عین یتر داشت. مسأله آفتاب سوختگی به خصوص در سطح انارستان های جدید شایع تر بود . میانگین آفتاب سوختگی میوه ها برای انارستان های جدید و قدیم به ترتیب ۴۰ و ۱۰ درصد بود . بر اساسمطالعه فونستیک صورت گرفته آفات کرم گلوگاه انار و کنه ها و بیمار یهای لهیدگی گل گاه مربوط به قار چهایAsporgilus sppMucor spp. و نیز در سطح انارستان های منطقه زیر تنگ سیاب مشاهده شد.