سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم رازقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ، گروه پرستاری ، شیروان ، ایران .
فریمان ابراهیم زاده –

چکیده:

برای اینکه افراد در فعلیت ها از کارایی و اثر بخشی لازم برخوردار گردند توجه به بعدی ازهوش که هوش هیجانی نامیده میشود حایز اهمیت است. هوش هیجانی ترکیبی از عنصر شناخت و هیجان و یا هوش و عاطفه است. هوش هیجانی سلسله ای از توانایی های غیر شناختی ،قابلیت ها و مهارت ها است که بر توانایی افراد تاثیرمی گذارد به گونه ای که آنان را قادر می سازد بر فشارهای محیطی غلبه کنند. هدف ازاین پژوهش بررسی وضعیت هوش هیجانی در پرستاران بیمارستان امام خمینی شیروان است. حجم نمونه مطابق باجدول کرچسی ومورگان ۶۷ نفربرآوردگردیده وبه روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند.برای سنجش هوش هیجانی ازآزمون ۹۰ سوالی بار- اون استفاده شده است. داده ها بوسیله نرم افزارSPSS در دو بخش توصیفی و تحلیلی تنظیم گردیده است. دراین پژوهش مولفه های هوش هیجانی عبارتنداز: خودآگاهی ، خودمدیریتی، آگاهی های اجتماعی ، کنترل استرس، سازگاری و مهارت های درون فردی که هریک ازمقیاس ها ازطریق همبستگی پیرسون موردبررسی قرارگرفته است. نتیجه اینکه بیشترین پرستاران از هوش هیجانی در سطح متوسط برخوردارند که۷۴/۶ درصد کل آنان را شامل می گردد.