سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم ابراهیم پورنورآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس
زهرا یزدان بخش –
مریم کشاورزی – دانشگاه الزهرا ونک تهران

چکیده:

دراین تحقیق ۱۷جمعیت از دوگونه A. pseudoalhagi, A. graecorum Alhagi درایران برای اولین بارمورد بررسی سیتوژنتیکی قرارگرفتند به این منظور سلولهای مادرگرده درمراحل مختلف میوز مطالعه شدند تعدادکروموزوم ها درهمه گونه ها ۲n= x=16 بودهرچند جمعیت های مورد مطالعه رفتارمنظمی طی میوز نشان دادند لیکن ناهنجاریهایی مانند پل آنافازی درآنافازI چسبندگی درمتافازI کروموزومهای سرگردان درمتافازI و آنافازI وجود بیوالنت حلقه ای و میله ای یونی والنت کادری والنت و تری پلار مشاهده شد که چنین تغییرات ساختاری کروموزومی باعث افزایش تنوع ژنتیکی شده و سبب سازگاری با شرایط محیطی میشود اگرچه هردوگونه دیپلوئید بودند و انتظار می رفت که فقط بیوالنت ها درمتافاز میوز۱ مشاهده شوند اما کوادری والنت ها نیز دربرخی جمعیت های هردوگونه دیده شدند درهمه جمعیت های مورد بررسی گونه ۱A. pseudoalhagiتا۵ و گونه ۱A. graecorum تا۳B کروموزوم وجود داشت