سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهرام پارسا – دانشجوی کارشناس ارشد
افشین سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی –
حسین عجم نوروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

نیتروژن پس از آب مهمترین عامل محدود کننده رشد گیاهان است مقدارمحصول گندم تابع فاکتورهای زیادی است و دراین بین یکی از مهمترین فاکتورهای تاثیر گذار نیتروژن می باشد بنابراین مطالعه به منظور بررسی وضعیت تغذیه نیتروژنی گندم و تولید ماده خشک درمرحله ساقه دهی درسال ۸۹-۸۸ درشهرستان علی اباد کتول بصورت نستد و درقالب طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار انجام گرفت برا یانجام این آزمایش ۱۵ مزرعه با سطح مدیریتی مختلف انتخاب شد براساس نتایج بدست آمده میانگین عملکرد ماده خشک مزارع مورد بررسی درمرحله ساقه دهی بین ۴/۶۷و۱۰/۱۶ تن درهکتار متغیر بود علاوه براین غلظت واقعی نیتروژن بین ۱/۳۷و ۲/۳۹ درصد غلظت بحرانی بین ۲/۲و۲/۷۵ و شاخص تغذیه نیتروژن بین ۰/۶و۱/۰۷ متغیر بودند این نتایج حاکی ازنامطلوب بودن وضعیت تغذیه نیتروژنی دراینناحیه می باشد نتیجتا با توجه به اهمیت این مرحله درعملکرد نهایی بهینه سازی وضعیت تغذیه نیتروژن می تواند سبب بهبود عملکرد دانه شود.