سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مروا کلبادی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد
افشین سلطانی – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی –
حسین عجم نوروزی –

چکیده:

کود نیتروژن به طور معمول برای افزایش عملکرد محصول استفاده می شود مصرف کود نیتروژن برای بهبود عملکرد باید با توجه به خرات زیست میحطی این کود باشد از این رو مطالعه ای به منظور بررسی وضعیت تغذیه نیتروژنی گیاه و تولید ماده خشک درمرحله خوشه رفتن گندم درسال ۸۸-۸۹ درمنطقه ساری بصورت نستد با سه تکرار انجام شد برای انجام این مطالعه از ۱۵ مزرعه با سطوح مختلف مدیریتی استفاده شد براساس نتایج بدست آمده عملکرد ماده خشک مزارع انتخاب شده درمرحله خوشه رفتن بین ۲/۳۴و۹/۶۱ تن درهکتار متغیر بود همچنین غلظت واقعی نیتروژن بین ۱/۸۶و۴/۰۷ درصد ماده خشک غلظت بحرانی نیتروژن بین ۲و۳/۷۲ درصد و شاخص تغذیه نیتروژن بین ۰/۶۰و۱/۸۹ متغیر بودند این نتایج حاکی از نامطلوب بودن وضعیت تغذیه نیتروژنی مزارع دراین منطقه می باشد.