سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا محتشم – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سعید ابریشمی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشهد، ایران
امیرعلی طباطبایی عدنانی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده:

در چند دهه اخیر و بدنبال پیشرفتهای صورت گرفته در مهندسی ژئوتکنیک، مبحث بهسازی خاک و تقویت زمینهای سست به عنوان یکی ازموضوعات جدید و در عین حال پر اهمیت جهت اصلاح خاک مطرح شده است. به طورکلی بهسازی توده خاک جهت بهبود مقاومت برشی خاک و در نتیجه افزایش ظرفیت باربری، کاهش نشست، افزایش ضریب اطمینان در مقابل لغزش شیروانی خاکریزها و سدهای خاکی و همچنین کاهش خصوصیات جمعشدگی و تورم خاک انجام میشود. یکی از مناسبترین روشهای بهسازی خاکهای نرم جهت پایدارسازی خاکریزها در احداث اتوبانها و خطوط ریلی، استفاده از ستون- های سنگی میباشد. همچنین یکی از روشهای بهسازی و مقاومسازی که امروزه رواج بسیاری یافته، مسلح نمودن خاک با المانهای کششی است که به صورت افقی، قائم یا مایل در خاک قرار میگیرد و عملکردی مشابه آرماتور در بتن دارد .به تازگی و با پیشرفتهای صورت گرفته در زمینهعلوم مهندسی پلیمر و تولید مصالح ژئوسنتتیک، از این مصالح جهت محصور نمودن ستونهای سنگی استفاده میشود که به ستونهای سنگی روکششده با ژئوسنتتیک معروف میباشند. این روش باعث بهبود ویژگیهای خاک و افزایش ظرفیت باربری آن میگردد. از اینرو در این تحقیق به مطالعه عددی تأثیر ستونهای سنگی روکششده بر باربری و نشست توده خاک نرم پرداخته شده است تا اثرات تسلیح بیش از پیش معلوم گردد. ضمن اینکه به مطالعه تأثیر پارامترهای هندسی نظیر قطر و فاصله مرکز به مرکز ستونهای سنگی، مقاومت برشی خاک نرم و سختی محوری محصورکننده پرداخته شده و در نهایت با جمعبندی نتایج، پیشنهادات و توصیههای فنی جهت تحلیل، طراحی و اجرای این تکنیک بهسازی ارائه گردیده است.در این مطالعه از بسته نرم افزاری اجزای محدودplaxis استفاده شده است. وجهت شبیه سازی رفتار خاک نرم ومصالح سنگی ستون از مدل موهر- کولمب استفاده می شود