سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جینا خیاط زاده – استادیار دانشگاه آزاد مشهد
زهرا غلامحسینیان – کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی
شیرین توفیق – کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی

چکیده:

ماهی قره برون یا تاس ماهی ایرانی به عنوان یکی از گونه های باارزش ماهیان خاویاری می باشد که پراکندگی آن درمناطق مختلف دریای خزر تقریبا یکنواخت است جنین های ماهی قره برون از روز ۱تا ۲۱ پس از تخم گشایی بلافاصله درمحلول فرمالین ۱۰ درصد بافری فیکس شدند درهرمرحله جنینی ۱۰ ماهی مورد مطالعه قرارگرفت و پس ازانجام مراحل پاساژ بافتی و رنگ آمیزی هماتوکسیلین آئوزین و آبی تولوئیدین نتایج درسه دوره زمانی هفت روزه گزارش شد دردوره اول ۷-۱dph دراطراف نوتوکورد و لوله عصبی توده پیش غضروفی دیده نشد و به آبی تولئیدین پاسخ منفی نشان داد دوره دوم لاکونا به شکل حفرات توخالی و غضروف اطراف نخاع بصورت تکه تکه و دردوره سومغضروف اطراف نخاع بصورت یکپارچه مشاهده شد شروع مراحل ترشح ماتریکس با افزایش شدت رنگ توام با افزایش سن لارو دررنگ امیزی آبی تولئیدین قابل مشاهده بود