سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی جعفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، گروه منابع طبیعی و محیط زیست،همدان
سجاد آستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، باشگاه پژوهشگران جوان، گروه منابع

چکیده:

آرتمیا یا میگوی آب شور Brine shrimp موجود کوچک و ظریفی است که جز سخت پوستان بوده به زندگی در آب های شور و بسیار شور سازش حاصل کرده و بخاطر عدم وجود جانوران شکارچی و رقبای غذایی در چنین محیط هایی با تحمل شرایط سخت طبیعی جهت حفظ و بقاء نسل خود بصورت توده های بسیار انبوه رشد و تکثیر می نمایدجنس آرتمیا ،مجموعه ای از گونه های همزاد و فوق گونه هایی است که از نظر تولید مثلی از هم مجزا هستند. تا کنون حضور آرتمیا از ۵ قاره جهان در ۳۶۰ منطقه جغرافیایی گزارش و به اثبات رسیده است . ولی هنوز هم لیست پراکندگی جغرافیایی آرتمیا یک لیست موقت میباشد زیرا دخالت تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی در تعیین کیفیت غذایی آرتمیا و سیست آن واهمیت اقتصادی آن منجر به گسترش بیش از حد فعالیت ها در زمینه آرتمیا شده و با کشف زیستگاه های جدید آرتمیاخصوصاً در آسیای مرکزی و چین بر شمار سویه های جغرافیایی آن هنوز هم افزوده است.در این مقاله وجود آرتمیا در مناطق وسیعی از کشور مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از روش های استاندارد ازنظر بیومتریکی، مورفولوژیکی و ژنتیکی مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتند.تاریخچه زندگی آرتمیا،تولید مثل و رشد آرتمیا،کاریولوژی آرتمیا،شرایط زیست محیطی و تغذیه آرتمیا،تاثیر درجه شوری آب بر تفریخ سیست ها، بررسی تاثیر PH بر تفریخ سیست ها،بررسی اثرحرارت محیط بر تفریخ سیست های آرتمیا اورمیانا،بررسی تاثیر نور بر میزان تفریخ سیست های آرتمیا اورمیانا ،تاثیر میزان اکسیژن بر تفریخ سیست های آرتمیا اورمیانا موردبررسی ودر آخرکاربرد های آرتمیامثل: غنی سازی با مواد تغذیه ای ،ساخت کپسول زنده،غنی سازی آرتمیا به منظور کنترل بیماری ها،استفاده از آرتمیا بعنوان منبع پروتئینی برای انسان پایان بخش این مقاله خواهدبود