مقاله مطالعه واکنش و تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان ایرانی تحت تاثیر تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک تولید گیاهان زراعی از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه واکنش و تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان ایرانی تحت تاثیر تنش سرمای بهاره با استفاده از روش های آماری چند متغیره
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمار چندمتغیره
مقاله تجزیه به مولفه اصلی
مقاله تجزیه خوشه ای
مقاله تنش سرمای بهاره
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: میرفخرایی رضاقلی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود تنوع ژنتیکی برای تداوم و پیشرفت برنامه های به نژادی گیاهان زراعی و افزایش کارایی انتخاب ضروری است. در فصل بهار هم زمان با شروع رشد، تحمل گیاهچه های گندم به دماهای پایین کاهش مییابد و هر یک از مراحل رشد ممکن است با سرمای بهاره مواجه شده و صدمه ببیند. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی به دست آمده از تاثیر تنش سرمای بهاره بر صفات فیزیولوژیک کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کاروتنوئید و پایداری غشا سیتوپلاسمی در مرحله زایشی رشد و نمو گندم در شرایط کنترل شده بود. به این منظور آزمایشی با ۲۰ رقم گندم نان همراه با ۴ تیمار سرمایی (۸+ (شاهد)، ۲+، ۰ و ۲- درجه سانتیگراد) در آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی پیاده شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل رقم در سرما در همه صفات در سطح ۵ درصد معنی داری بوده، که بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ارقام مورد بررسی بود. همچنین بین صفات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتنوئید، همبستگی معنی داری وجود داشت. جهت تعیین روابط ژنتیکی بین ارقام مورد مطالعه، تجزیه خوشه ای به روش Ward انجام و ارقام مورد بررسی در شرایط تنش شدید (۲- درجه سانتیگراد) به ۵ گروه و در شرایط شاهد (۸ درجه سانتیگراد) به ۴ گروه تقسیم شده، که تجزیه تابع تشخیص و تجزیه به مولفه های اصلی گروه بندی به دست آمده از تجزیه خوشه ای را تایید کردند. گروه سوم که از ارقام قدس، تجن و پیشتاز تشکیل شده، در شرایط تنش شدید میزان کمتر تراوش سلولی و میزان بالایی از غلظت رنگدانه های گیاهی در بین گروه ها، داشت.