سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یحیی تاجور – موسسه تحقیقات مرکبات کشوررامسر
رضا فیفایی –
مالک قاسمی –

چکیده:

تنش سرما و یخبندان موجب تغییر درفرایندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه می گردد به منظور بررسی ارتباط صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی پایه های مرکبات نسبت به تنش دمای پایین درمحیط کنترل شده پژوهشی بصورت آزمایش فاکتوریل درقالب طرح کاملا تصادفی اجرا گردید عامل دما درهفت سطح شامل دما ۹و۶و۳و۰و۳-و۶-و۲۵±۲درجه سانتی گراد به عنوان شاهد و پایه درسه سطح نارنج سیترنج و پونسیروس انتخاب شدند نتایج نشان داد که دردمای پایین کلروفیل a,b و کل کاهش و کربوهیدرات محلول و فعالیت انزیم سوپراکساید دیسموتاز افزایش معنی دار داشت عامل پایه میزان پراکسیداسیون لیپید را تا ۰/۸۹۳ مایکرومول مالون د آلدئید درگرم وزن تربرگ کاهش داد اثرمتقابل پایه ودما نیز برنشست یونی و محتوی پرولین برگ معنی دار بود بطوریکه بیشترین نشت یونی تا میانگین ۴۳/۷۸درصد درپایه نارنج در ۶-درجه سانتیگراد و محتوی پرولین تا میانگین ۳۶/۴۸میلی گرم درگرم وزن تربرگ درژنوتیپ پونسیروس درصفردرجه سانتیگراد ثبت شد.