مقاله مطالعه واکنش صفات مورفولوژیک دانه هیبریدهای آفتابگردان به دستکاری منبع و مخزن در تراکم های مختلف کاشت با استفاده از تکنیک Image Processing که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۷۳ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه واکنش صفات مورفولوژیک دانه هیبریدهای آفتابگردان به دستکاری منبع و مخزن در تراکم های مختلف کاشت با استفاده از تکنیک Image Processing
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفتابگردان
مقاله آنالیز تصویر
مقاله خصوصیات مورفولوژیک دانه
مقاله درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری بهبهانی زاده ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری غلامعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت خصوصیات فیزیکی دانه آفتابگردان می تواند نقش مهمی در اعمال فرآیندهای مناسب در مرحله برداشت، انتقال، خشک کردن، جداسازی، پوست گیری و انبارداری ایفا کند. به منظور بررسی اثر حذف برگ و دانه در تراکم های مختلف کاشت بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه هیبریدهای آفتابگردان آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا درآمد. عامل اصلی شامل دو هیبرید آذرگل و هیبرید جدید ایرانی SHF81-90 و تراکم های ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ هزار بوته در هکتار و عامل فرعی شامل پنج سطح تغییر اندازه منبع و مخزن (حذف ۵۰% برگ های پایین ساقه، حذف ۵۰% برگ های بالای ساقه، حذف ۵۰% دانه های طبق، حذف ۲۵% دانه های طبق) و تیمار شاهد (بدون حذف برگ و دانه) بود. از بذور حاصل از آزمایش توسط دوربین دیجیتال، عکس تهیه گردید و با استفاده از جعبه ابزار پردازش تصویر نرم افزار MATLAB برخی صفات مورفولوژیکی استخراج شد. نتایج نشان داد که هیبریدهای مورد بررسی از نظر محیط و مساحت، محور بزرگ و کوچک، کشیدگی، فشردگی، گردی، سختی دانه، وزن تک دانه و نسبت پوسته به دانه با هم تفاوت معنی داری در سطوح احتمال یک و پنج درصد داشتند. همچنین اثر تراکم و دستکاری منبع و مخزن نیز بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار شد. با افزایش تراکم، درصد روغن دانه افزایش یافت. درصد روغن دانه با وزن تک دانه (r=+0.53)، همبستگی مثبت و معنی دار و با نسبت پوسته به دانه (r=-0.27) همبستگی منفی و معنی دار در سطح احتمال یک درصد داشت. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که با کاربرد تکنیک پردازش تصویر که روشی نوین در تحقیقات کشاورزی است، می توان به شناسایی دقیق تر خصوصیات فیزیکی بذور ارقام زراعی در شرایط مختلف محیطی پرداخت که این شناسایی ما را در مدیریت مراحل مختلف کاشت، برداشت و پس از برداشت یاری خواهد کرد.