سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام کمالی دهقان – دانشجوی فوق لیسانس گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد دامغان
آیت اله سعیدی زاده – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد
علی اسکندری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
وحید رهجو – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

نماتدهای ریشه گرهی از مهمترین نماتدهای انگل ریشه گوجه فرنگی در جهان محسوب می شوند. در این آزمایش گیاهچه های شش برگی گوجه فرنگی رقم بانی بست، فلات، موبایل و والتر در بستری از ۱۰۰۰ گرم خاک لومی شنی سترون کشت شدند. آزمایش بر اساس طرح کاملاً تصادفی در ۱۲ تیمار و چهار تکرار به صورت ذیل طراحی گردید: شاهد، نماتد ۱۰۰۰ لارو سن دو و نماتد ۲۰۰۰ لارو سن دو برای هر رقم. پس از گذشت ۱۰ هفته از مایه زنی، تعداد گره، توده تخم در هر بوته و جمعیت نماتد در ۱۰۰ گرم خاک بستر گیاه گردید. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان فعالیت نماتد از نظر تعداد گره و توده تخم در هر ریشه و نیز جمعیت نهایی نماتد در هر ۱۰۰ گرم بستر، به ترتیب در ارقام والتر و موبایل بوده استp ≤ ۰/۰۵