سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ولی مهدی پور – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت
عباس عینعلی – کارشناس ارشد تکتونیک گروهکواترنری مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین
گلاویژ ملکی – کارشناس ارشد پترولوژی گروهکواترنری مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمی
لوبت کمایی – کارشناس زمین شناسی گروهکواترنری مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین ش

چکیده:

دراین مطالعه واحدهای رسوبی کواترنری منطقه جاجرم به منظور تهیه اطلس نقشه کواترنری ۱:۲۵۰۰۰ منطقه موردمطالعه قرارگرفت تقسیم بندی و تفکیک واحدهای رسوبی کواترنری در منطقه مورد مطالعه براساس محیط رسوبی خصوصیات فیزیکی رسوبات شکل هندسی و موقعیت زمین شناسی و توپوگرافی آنها صورت گرفت براین اساس هفت واحد رسوبی PL_Q, Qtm, Qfp, Qmf, Qf1, Qf2 , Qal تشیخص شداده شد که مربوط به محیطهای رسوبی مخروط افکنه آبرفتی رودخانه ای و سیلابی می باشند بطور کلی رسوبات موجوددر منطقه مورد مطالعه بدلیل فاصله نسبتا کم حمل و نقل فصلی بودن جریان رودخانه ها و سیلابهای متعدد ناگهانی از جورشدگی و گردشدگی نسبتا کمی برخوردار می باشند با این حال رسوبات واحدهای دشت سیلابی Qmf Qfp نسبت به رسوبات مخروط افکنه Qf2 Qf1 دارای میزان گردشدگی و جورشدگی بیشتر میب اشد.