سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غفران چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز
نصراله کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدرضا کشاورزی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
زینب احمدنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

دراین پژوهش به بررسی هیدروژئوشیمی چشمه های کارستی تاقدیس کمستان شمال شرق استان خوزستان توسعه کارست منطقه و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر آنها پرداخته شده است نقشه زمین شناسی و موقعیت چشمه ها و نقشه پراکندگی رخساره های هیدروشیمیایی در محیط Arc GIS 9.3 ترسیم گردید و ارتباط سازندهای موجود در منطقه با کیفیت آب و ماهیت چشمه ها تفسیر شد از نتایج ازمایشات شیمیایی مربوط به ۲۱ چشمه موجوددر محدوده مورد مطالعه استفاده و نمودارهای هیدروشیمیایی رسم و اندیسهای اشباع محاسبه گردید. مهمترین رخساره هیدروشیمیایی در منطقه موردمطالعه Mg-Ca-HCO3 می باشد در بین آنیون ها HCO3 و در بین کاتیون ها Ca,Mg یونهای غالب هستند که از شواهد کارستی بودن آب چشمه ها است سازند آهکی ایلام – سروک ضمن داشتن شرایط ساختاری لیتولوژیکی وسعت و ضخامت مناسب این چشمه ها را تغذیه می کند.