سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غفران چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
نصراله کلانتری – اعضا هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمدرضا کشاورزی –
عباس چرچی –

چکیده:

دراینپژوهش سعی شده است تا با استفاده از سنجش ازدور و تکنولوژی سیستم اطلاعات جغرافیایی Gis محل دقیق چشمه های کارستی درتاقدیس کمستان شمال شرق استان خوزستان تعیین و نحوه تاثیرسازندهای زمین شناسی برهیدروژئوشیمی و توسعه کارست تفسیر گردد نقشه زمین شناسی و موقعیت چشمه ها و نقشه پراکندگی رخساره های هیدروشیمیایی درمحیط Arc GIS 9.3 ترسیم گردید و ارتباط سازندهای موجود درمنطقه با کیفیت آب و ماهیت چشمه ها تفسیر شد از نتایج ازمایشات شیمیایی مربوط به ۲۱ چشمه موجوددرمحدوده مورد مطالعه استفاده و نمودارهای هیدروشیمیایی رسم و اندیسهای اشباع محاسبه گردید مهمترین رخساره هیدروشیمیایی درمنطقه مورد مطالعه Mg-Ca-HCO3 می باشد دربین آنیون ها HCO3 دربین کاتیون ها Mg,Ca یونهای غالب هستند که از شواهد کارستی بودن اب چشمه ها است سازند آهکی ایلام ت سروک ضمن داشتن شرایط ساختاری لیتولوژیکی وسعت و ضخامت مناسب این چشمه ها را تغذیه می کند سازندمذکوربررخساره هیدروشیمیایی یونهای غالب و کیفیت آب محدوده مورد مطالعه تاثیر گذاشته است.