سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
سید صدرالدین علمداری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
الهه زاینده رودی – کارشناس ارشد سازمان آب منطقه ای استان کرمان

چکیده:

آب مهمترین عامل پیشرفت و توسعه در آینده است . بهربرداری از ابخوان ها برای مصارف مختلف و مدیریت صحیح و اصولی مصرف اب زیر زمینی ، نیاز به اطلاعات دقیق در مورد کمیت و کیفیت اب دارد . آبخوان دشت جیرفت سیستمی متشکل از لایه های آبدار ، تراوا و ناتراوا است که درون یک گود افتادگی ناودیسی بوجود آمده است . در شمال و شمال شرقی این دشت سلسله جبال بارز قرار گرفته که قسمتی از زون ارومیه دختر است و در قسمت غربی دشت ، مجموعه های دگرگونی زون سنندج سیرجان قرار دارند .همچنین تکتونیک فعال کواترنر در این دشت و عملکرد گسل سبزواران تاثیر مستقیم بر کیفیت و کمیت منابع اب زیرزمینی در دشت داشته است . در این مطالعه ضمن بررسی های هیدروژئولوژی ، بر پایه نتایج آنالیز شیمیایی ۴۰ نمونه آب زیرزمینی به بررسی هیدروشیمی آبخوان دشت جیرفت پرداخته شد و پارامترهای شوری (EC)، اسیدیته (PH)، مقدار کل املاح محلول در آب (TDS)، دمای آب ، مقدارکاتیون ها و آنیون های موجود در آب بر مبنای اکی والان گرم اندازه گیری شد و نقشه های هیدروشیمی نظیر کلر و هدایت الکتریکی ترسیم شد . در این پژوهش آب های زیرزمینی دشت جیرفت از نظر مصارف شرب با استفاده از دیاگرام های شولر پهنه بندی شد و جهت تقسیم بندی آب های این دشت از نظر مصارف کشاورزی از نمودار های ویل کاکس (Wilcox) استفاده شد .