سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه محمدی – دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
رحمت ستوده قره باغ – استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
هدایت عزیزپور – دانشجوی دکترای مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
نوید مستوفی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق از روش غیر تداخلی ارتعاشات به منظور تعیین پارامترهای هیدرودینامیکی بستر سیال استفادهشده است. همچنین ارزیابی سری زمانی سیگنال های ارتعاشی بستر در حوزه فضای حالت صورت گرفته است آزمایشها در یک بستر سیال آزمایشگاهی با قطر داخلی۱۵cm و ارتفاع ۲m و برای شن با قطرمتوسط ۴۷۰میکرومتر و دانسیته ۲۶۴۰kg/m3 صورت گرفته است برای بازسازی جاذب سامانه بستر سیال در حوزه فضای حالت، از روش تاخیر های زمانی استااده شده است و پارامتر ها ی لازم برا ی بازسازی جاذبها بهینه شده اند