مقاله مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر عصاره الکلی ریشه شلغم بر آسیب ایسکمی- باز خونرسانی کلیه در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی (دامپزشکی تبریز) از صفحه ۱۵۴۹ تا ۱۵۵۹ منتشر شده است.
نام: مطالعه هیستوپاتولوژی تاثیر عصاره الکلی ریشه شلغم بر آسیب ایسکمی- باز خونرسانی کلیه در موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره الکلی ریشه شلغم
مقاله ایسکمی – باز خونرسانی
مقاله کلیه
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی غفور
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی پدرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آسیب ایسکمی – باز خونرسانی کلیه یکی از مهمترین عوامل نارسایی حاد کلیه به شمار می رود که در بسیاری از موارد بالینی با آن برخورد می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات پیش درمانی با عصاره الکلی ریشه گیاه شلغم بر هیستوپاتولوژی کلیه و شاخص های سرمی آسیب آن در آسیب ناشی از ایسکمی – باز خونرسانی کلیه در موش صحرایی طراحی گردید. در مجموع ۸۰ موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در ۴ گروه: شاهد جراحی، مدل ایسکمی – باز خونرسانی و ۲ گروه ایسکمی – باز خونرسانی+تیمار با عصاره الکلی ریشه شلغم (۱% و ۲%) با ۲۰ سر موش صحرایی در هر گروه تقسیم گردید. موش های گروه ایسکمی – باز خونرسانی به مدت ۶۰ دقیقه در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد در معرض ایسکمی و به مدت ۳۰ دقیقه در معرض باز خونرسانی قرار گرفتند. ۲۴ ساعت پس از دوره باز خونرسانی موش ها آسان کشی شدند. آزمون های عملکرد کلیه و آسیب شناسی بافتی کلیه در مورد گروه های مورد آزمایش انجام گردید. نتایج به دست آمده با گروه شاهد جراحی مورد مقایسه قرار گرفت. افزایش کراتینین سرم، اوره خون و اسید اوریک در موش های گروه ایسکمی – باز خونرسانی در مقایسه با گروه شاهد جراحی مشاهده شد. پیش تیماری عصاره الکلی شلغم به مدت ۳۰ روز قبل از القا ایسکمی – باز خونرسانی عملکرد کلیه را بهبود بخشیده و آسیب ناشی از آماس و استرس اکسیداتیو را کاهش داد. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که عصاره الکلی ریشه شلغم به طور معنی داری از آسیب عملکردی و بافتی کلیه در اثر ایسکمی – باز خونرسانی جلوگیری کرد.