مقاله مطالعه هیستوشیمیایی و هیستولوژیک بافت تخمدان و کبد ماهی مولی ماده (Pocilia sphenops)، در سه گروه مولد، پیش مولد و نابالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های علوم و فنون دریایی از صفحه ۱۹ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه هیستوشیمیایی و هیستولوژیک بافت تخمدان و کبد ماهی مولی ماده (Pocilia sphenops)، در سه گروه مولد، پیش مولد و نابالغ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولی ماده
مقاله کبد
مقاله تخمدان
مقاله هیستوشیمی
مقاله هیستولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: جمیلی شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی خصوصیات هیستوشیمیایی و هیستولوژیک تخمدان و کبد ماهی مولی ماده در سه گروه سنی مولد، پیش مولد و نابالغ در تاریخ بهمن ماه ۱۳۸۸ در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران انجام پذیرفت از هر گروه تعداد ۱۰ عدد ماهی مولی جهت انجام مراحل هیستوشیمیایی در تعیین عناصر لیپید و پروتئین کل بافت مورد بررسی قرار گرفتند.تخمدان ها وکبد های استحصال شده در ماهیان فوق الذکر در فریزری با دمای ۷۰- تا زمان انجام آزمایشات نگهداری شدند. تعداد ۱۲ عدد مولی به منظور انجام مراحل بافت شناسی و مشاهدات کیفی توسط میکروسکوپ نوری (رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین، رنگ آمیزی کلسیم Von-kossa ورنگ آمیزی لیپید Sudan-Black B) مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات با توجه به نتایج حاصل از آنالیز داده ها میزان لیپید و پروتئین تخمدان در هر سه گروه مولد (۴ ماهه)، پیش مولد (۳ ماهه) و نابالغ (۱٫۵ تا ۲ ماهه) تفاوتهای معناداری (P<0.05) از خود نشان دادند که در این میان تخمدان گروه نابالغ (۰٫۲۴۲±a 3.532) و (a 0.119±۰٫۰۰۴)، پیش مولد (b 0.578±۰٫۰۵) و  (ab 0.109±۰٫۰۷)و مولد (ab 0.198±۰٫۰۰۷) و (۰٫۰۰۰±۰٫۰۰۹ b) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان لیپید و پروتئین را به خود اختصاص دادند. در بافت کبد نیز اختلافات معنادار(P<0.05)  در میزان لیپید و پروتئین در هر سه گروه دیده شد. میزان پروتئین بافت کبد در گروه نابالغ (a 0.074±۰٫۰۰۸) از گروه پیش مولد (b 0.024±۰٫۰۰۳) و مولد (ab 0.019±۰٫۰۰۲) بالاتربود. اندازه گیری مقدار لیپید در بافت کبد ماهیان حاکی از بیشتر بودن این عنصردر گروه پیش مولد (ab 1.746±۰٫۳۲۰) نسبت به گروه مولد(b 1.262±۰٫۲۲۰) و نابالغ (a 0.330±۰٫۰۲۵) بود. رنگ آمیزی کلسیم در بافت های کبد و تخمدان نیز نشان دهنده افزایش تراکم این عنصر با نزدیک شدن به دوره بلوغ است.