مقاله مطالعه هیستوشیمیایی بافت کبد ماهی مولی Pocilia sphenops ماده در سه گروه سنی مولد، پیش مولد و نابالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه هیستوشیمیایی بافت کبد ماهی مولی Pocilia sphenops ماده در سه گروه سنی مولد، پیش مولد و نابالغ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیستوشیمیایی
مقاله کبد
مقاله تخمدان
مقاله مولی ماده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهانی شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف بررسی خصوصیات هیستوشیمیایی کبد ماهی مولی ماده در سه گروه سنی مولد، پیش مولد و نابالغ در تاریخ بهمن ماه ۱۳۸۸ در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران انجام پذیرفت و تعداد ۶۰ عدد ماهی مولی ماده جهت انجام مراحل هیستوشیمیایی در تعیین عناصر لیپید، پروتئین، خاکستر و رطوبت کل بافت مورد بررسی گرفتند. کبد های استحصال شده در ماهیان فوق الذکر در فریزری با دمای ۷۰- تا زمان انجام آزمایشات نگهداری شدند.
آزمایشات بر اساس آنالیز آماری داده ها، در بافت کبد اختلافات معنادار (P<0.05) در میزان لیپید و پروتئین در هر سه گروه دیده شد اما در میزان رطوبت و خاکستر در سه گروه اختلاف معنادار مشاهده نشد. بررسی میزان خاکستر، رطوبت و پروتئین بافت کبد در گروه های مربوطه نشان داد که میزان این عناصر در گروه نابالغ از دو گروه پیش مولد و مولد بیشتر بود. اندازه گیری مفدار لیپید در بافت کبد ماهیان حاکی از بالاتر بودن مقدار این عنصردر گروه پیش مولد نسبت به گروه مولد و نابالغ بود.