سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی گنجویان – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
مهسا درخشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
نوید دهباشی قنواتی – کارشناس ارشد شرکت نفت ملی ایران

چکیده:

ساختمان های ناحیه فارس از کمربند چین خورده رانده زاگرس به جهت جای دادن ذخایر گازی در رسوبات کربناته تریاس ازاهمیت زیادی برخوردار هستند. با توجه به پیچیدگی هندسه ساختمان ها و نیاز فعالیت های اکتشافی به افق های عمیق تر، بررسی و مطالعه چین خوردگی به خصوص در افق های پالئوزوئیک این ناحیه ضروری به نظر می رسد. لذا تاقدیس فهلیان جهت مطالعه و بررسی الگوی چین خوردگی در رسوبات مزوزوئیک تا پالئوزوئیک، انتخاب و چندین برش عرضی ساختمانی بر روی تاقدیس فهلیان و نواحی پیرامون آن ترسیم گردید. مطالعه برش های ساختمانی تاقدیس فهلیان نشان داد که در مراحل نهایی تکامل چین ها گسل های اصلی کنترل کننده هندسه و الگوی چین خوردگی هستند و افق گسسته میانی دشتک با تأثیر بر روی سبک و هندسه چین خوردگی باعث دو کوهانه شدن تاقدیس فهلیان در سطح و تشکیل تاقدیس تول اسپید شده است. بررسی خطوط منحنی ضخامت رسوبات نشان می دهد که بخش جنوبی زون دزفول به دلیل افزایش فرونشست دارای ضخامت زیادی از رسوبات می باشد که به همین دلیل بسیاری از ساختمان ها در زیر پوشش زیادی از رسوبات خصوصاً رسوبات گروه فارس پنهان شده اند. همین مسئله نشان می دهد که به دلیل عوامل زمین ساختی که به احتمال زیاد تأثیر گسل پیشانی کوهستان MFF) در این بخش باعث پایین افتادن شدید پی سنگ گردیده که این عامل در برش های ساختمانی تاقدیس فهلیان نیز نمود دارد.