سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین منصوری زلانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
علی قاضی خانی شاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
یحیی محمدی – دانشگاه ایلام

چکیده:

در این پژوهش از داده های جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد مرغ بومی استان فارس در طی سال های ۱۳۶۹-۱۳۸۳ استفاده شد از شجره ۳۰۸۵۵ پرنده نروماده برای محاسبه ضرایب هم خونی استفاده شد . میانگین ضریب هم خونی کل جمعیت ۰/۰۰۲ درصد (با حداقل وحداکثر، صفرو ۱۴/۸ درصد ) بود. در این جمعیت ۱۴ درصد پرندگان هم خون بوده که میانگین ضریب هم خونی آنها ۰/۰۱۹ درصد برآورد گردید. از ضریب همخونی به عنوان یک متغیر کمکی در برآورد اثر آن روی صفات وزن بدن در ۱۲ هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ و میانگین وزن تخم مرغ استفاده شد. نتایج نشان داد که هم خونی تاثیر معنی داری روی هیچ کدام از صفات نداشت (۰/۰۵<P).