سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرهاد خوشبخت –

چکیده:

لایه های زمین درجات مختلفی از آنیزوتروپی و هتروژنتی را دارا هستند. این دو مشخصه رفتار هیدرولیکی و مکانیکی مخازن نفت وگاز را تحت تاثیر قرار می دهند. درک صحیح از آنیزوتروپی و هتروژنتی در کل چرخه زندگی یک مخزن از مرحله ارزیابی تا برداشت ثانویه و ثالثیه مهم و تعیین کننده است. آنیزوتروپی از لاگDSI (Dipole Shear Imager)و هتروژنتی از لاگ (Formation FMI Micro Imager) قابل تعیین است. پلاریزه شدن موج برشی به دو مولفه تند و کند در محیط های آنیزوتروپ مبنای تعیین آنیزوتروپی با استفاده از لاگDSI است که با مقایسه محتوای انرژی مولفه های تند و کند، میزان آنیزوتروپی مخزن تعیین می شود از طرف دیگر هتروژنتی مخزن با استفاده از لاگ های تصویرگر مانندFMIقابل تعیین است. با آنالیز بافت لاگFMI هتروژنتی سازند از نظر پراکندگی اندازه ذرات و یکدستی تعیین می شود. هدف این مقاله تعیین آنیزوتروپی و هتروژنتی در یک مخزن کربناته پیچیده در جنوب غرب ایران و پاسخ به این سوال است که چه مقدار آنیزوتروپی و هتروژنتی یک مخزن با هم همخوانی دارد DSI,FMI برداشت شده از سازندهای کنگان و دالان در یک مخزن کربناته پردازش و آنالیز شدند تا آنیزوتروپی و هتروژنتی را در این مخازن تعیین شود و نتایج با داده های شکستگی ها و لاگ های چاه پیمایی مقایسه شدند تا منشا آنیزوتروپی و هتروژنتی در این سازندها شناسایی و معرفی شوند. مطالعه مطالعه حاضر نشان داد که آنیزوتروپی و هتروژنتی در زونهای با لیتولوژی ساده و بدون شکستگی قابل تطابق با یکدیگر هستند در حالیکه وجود لیتولوژی های پیچیده و در حضور شکستگی ها، آنیزوتروپی و هتروژنتیرفتار متفاوت و گاها متناقضی دارند.