سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید موحدی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه اصفهان
بهروز حیدری ناصر آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان
ابوذر کارگر – دانشجویان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان
علیرضا عرب عامری – دانشجویان کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان

چکیده:

دراین پژوهش از رویکرد محیطی به گردشی به عنوان رهیافت اولیه مطالعه مورد استفاده قرار دادیم و از پایگاه داده ایستگاههای سینوپتیک کل کشور برای مشخص کردن بیشینه بارشی ایران در بازه زمانی یک ماهه اول تا آخر فروردین ۱۳۸۸ و پایگاه دوم داده های مربوط به ارتفاع ژئوپتانسیل فشار تراز دریا دمای هوا نم ویژه مولفه شرق سوی باد و شمال سوی باد در عرض جغرافیایی ۰ تا ۹۰ درجه شمالی و طول ۰ تا ۱۲۰ درجه شرقی است که آمار آن از پایگاه NCEP/NCAR مربوط به مرکز پیش یابی اقلیم ایالات متحده امریکا به صورت دیده بانی های شش ساعته برداشت شده است نقشه ها با روش کریجینگ درون یابی شدند و بصورت شبکه بندی به اندازه یاخته های ۲/۵*۲/۵ درجه قوسی قابل دسترس هستند در مرحله بعد چهارروزی که بیشترین بارش را در ماه داشتن انتخاب و مورد بررسی قرار دادیم.