سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد گلباشی – دانشجوی دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهر
ماندانا دادرسان – دانش آموخته کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
رضا فاطمی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

منظور بررسی اثر افزایش تراکم گیاهی از حد معمول بر واکنش ژنوتیپ های جدید ذرت علوفه ای ، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی اجرا گردید. دراین پژوهش اثرات افزایش تراکم بوته تا ۹۵۰۰۰ بوته درهکتار، بصورت آزمایشی با پایه طرح بلوک کامل تصادفی بر خصوصیات زراعی، عملکرد واجزای عملکرد ۱۰ هیبرید جدید ذرت علوفه ای درسه تکراربررسی گردید. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان دادکه بین هیبریدهای مورد مطالعه درشرایط تراکم کشت بالا تفاوت بسیاری معنیداری ازنظر کلیه صفات مورد بررسی بجزنسبت بلال به بوته، تعداد دانه در ردیف، طول بلال و تعداد کل دانه وجود دارد. مقایسه میانگین هیبریدها با روش چند دامنه ای دانکن نشان داد که بیشترین و کمترین عملکرد علوفه به ترتیب مربوط به هیبریدهای سینگل کراس ۷۰۰ و سینگل کراس ۳۰۲ می باشد. نتایج رگرسیون گام به گام با درنظر گرفتن عملکرد دانه بعنوان متغیر وابسته و سایر صفات بعنوان متغیر مستقل نشان می دهد که هفت صفت توجیه کننده عملکرد دانه وارد مدل شده وبطور کلی بیش از ۹۹ % ازتغییرات عملکرد را توجیه می کنند.بررسی همبستگی ساده بین صفات نشان دادکه عملکرد دانه بطورمثبت ومعنی داری با کلیه صفات مورد مطالعه به جز نسبت بلال در بوته و تعداد ردیف دانه همبسته است