سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد رضا راجی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگ
محمدرضا فتاحی مقدم – دانشیار گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
عباسعلی جنتی زاده – دانشجوی دکتری علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهرا

چکیده:

در این مطالعه همبستگی میان صفات رویشی و زایشی برخی ژنوتیپهای هلو (Prunus persica) که در استان خراسان به نام تلخون شناخته می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی صفات بر روی گیاهان ۵ ساله کاشته شده در ایستگاه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج صورت گرفت. بدین منظور، در مجموع ۳۰ صفت رویشی و زایشی ۱۲۳ گیاه بارور اندازه گیری و میزان همبستگی آنها با یکدیگر با محاسبه ضرایب همبستگی بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان اسیدیته میوه با برخی صفات آن شامل اندازه و اندازه هسته، میزان کرک، میزان کشیدگی، رنگ پوست، و سفتی بافت همبستگی مثبت و با زمان برداشت و قطر گوشت همبستگی منفی دارد. همچنین، رنگ پوست میوه با میزان کرک، سفتی گوشت و میزان کشیدگی میوه ها رابطه مستقیم داشت.