سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین آل عمرانی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرمشهر

چکیده:

به منظور ارزیابی درجه همبستگی صفات مورفولوژیکی با میزان ماده موثره گیاه دارویی شیرین بیان آزمایشی در اراضی آبادان و خرمشهراجرا گردید. در این پژوهش مقدار اسید گلیسیریزیک( GA )، که مهمترین ماده موثر این گیاه محسوب می شود در ریشه های طبیعی چند جمعیت از گیاه شیرین بیان با روش HPLC تعیین گردید. ریشه های گیاه مذکور از ۴ منطقه شامل حاشیه بهمنشیر(منطقه ۱)، حاشیه اروندرود(منطقه ۲)، حدفاصل منطقه ۱و ۲(منطقه ۳) و جزیره مینو (منطقه ۴) جمع آوری شدند. نتایج تجزیه و تحلیل ضرایب همبستگی نشان داد که مقدار اسید گلیسیریزیک در نمونه های جمع آوری شده با طول ساقه همبستگی مثبت و غیر معنی داری داشته اما با دیگر صفات فنوتیپی همبستگی منفی و همچنان غیر معنی داری دارد. این بدان مفهوم است که براساس صفات فنوتیپی نمی توان به معیار دقیق و معنی داری جهت تخمین کمیت ماده موثره در گیاه دارویی شیرین بیان پی برد، هرچند که درجههمبستگی مثبت نسبتا بالایی( ۳۱ / R=0 ) با طول ساقه به دست آمد