سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی همبستگی بین عملکرد دانه کنجد و اجزای عملکرد و نیز برخی صفات مختلف سه رقم کنجد تحت تاثیرسطوح مختلف تراکم بوته ، بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار کشت گردید. ارقام مورد مطالعه شامل سه رقم کنجد ناز، اولتان و ورامین و سطوح مختلف تراکم بوته شامل ۷، ۱۰، ۱۶ و ۳۴ بوته در متر مربع بودند. نتایج تجریه و تحلیل ضرایب همبستگی نشان داد که عملکرد دانه با اجزای عملکرد شامل تعداد دانه در کپسو ل، همبستگی مثبت و معنیداری داشته اما با وزن هزار دانه و تعداد کپسول در بوته همبستگی منفی و معنیداری داشت. این بدان مفهوم است که تعداد دانه در کپسول سهم بیشتری در عملکرد دانه دارد. همبستگی فواصل بین بوتهها با عملکرد دانه، دارای همبستگی منفی و معنیدار بود، همچنین همبستگی فواصل بین بوتهها با درصد روغن دانه غیر معنیدار شد. مقایسه همبستگی ارقام مورد بررسی در این آزمایش با وزن هزار دانه، تعداد دانه در کپسول، تعداد کپسول در هر بوته، عملکرد دانه و تعداد شاخه فرعی در هر بوته، بصورت غیر معنیدار مشاهده گردید اما همبستگی ارقام با ارتفاع بوته، ارتفاع اولین کپسول از سطح زمین و درصد روغن دانه معنیدار گردید