سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید کوهکن – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عمران عالیشاه – استادیار موسسه تحقیقاتی پنبه کشور
ابراهیم هزارجریبی – مربی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

چکیده:

این تحقیق که به منظور بررسی همبستگی ساده بین درصد روغن و برخی از صفات مهم زراعی با تعداد ۱۴۱ لاین خالص سویا و سه رقم شاهد ( سحر، ویلیامز وDPX در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان انجام شد. صفات اندازه گیری شده : عملکرد (کیلوگرم در هکتار)، روز تا گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته ، تعداد گره در بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن دانه در بوته، درصد روغ ن ، درصد پروتئین و وزن هزار دانه نتایج ضرایب همبستگی نشان دادند که صفات درصد پروتئین، وزن هزار دانه، تعداد روز تا گلدهی و تعداد روز تا رسیدگی کامل دارای همبستگی منفی و معنی داری و تعداد دانه در بوته دارای همبستگی مثبت و معنی داری با درصد روغن در سطح احتمال ۱% می باشد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای در ۴ گروه قرار داد، خوشه اول شامل ۶۳ ژنوتیپ گروه دوم شامل ۳۱ ژنوتیپ، گروه سوم شامل ۳۵ ژنوتیپ و گروه چهارم شامل ۱۵ ژنوتیپ می باشد. نتایج این آزمایش نشان داد که در بین مواد مورد بررسی برای گزینش لاین های با درصد روغن دانه بالا، لازم است که صفات درصد پروتئین و تعداد روز تا رسیدن در اولویت قرار گیرند و برای افزایش روغن، لاین هایی انتخاب شوند که درصد پروتئین آنها کم و زود رس تر باشند