سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد مهدوی میقان – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشک
حمید دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشک
مختار جلالی جواران – دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشک

چکیده:

به منظور بررسی همبستگی بین صفات در ۱۵ توده طالبی بومی ایران، آزمایشی در قالب طرح آگمنت با پنج تکرار در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. در این مطالعه ۱۳ صفت مطالعه شدند و برای تجزیه و تحلیل داده ها از میانگین پنج نمونه استفاده شد. پس از استاندارد کردن داده ها، تجزیه همبستگی بر روی صفات انجام شد و صفات در چهار گروه قرار گرفتند. بر اساس همبستگی ها مهمترین صفات موثر بر وزن میوه عبارت بودند از طول میوه، عرض میوه، قطر حفره، قطر گوشت و شاخص شکل میوه که مورد انتظار بود زیرا همگی این صفات به نحوی از خصوصیات مستقیم میوه محسوب می شوند. نتایج حاصل از بای پلات با نتایج جدول همبستگی ها یکسان بود