سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا نظری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمدباقر خورشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
بهرام دهدار – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
داود حسنپناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی صفات موثر بر عملکرد ۴ مینی تیوبر سیب زمینی (آگریا، مارفونا، ساوالان و کایزر ) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا شد . در طول فصل رشد و پس از برداشت صفات تعداد روز تا غده زایی و رسیدگی، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، درصد ماده خشک، درصد غده های کوچک تر از ۳۵ میلی متر (غیر بذری)، بین ۵۵ – ۳۵ میلی متر (بذری) و بزرگ تر از ۵۵ میلی متر (خوراکی) و درصد غده های قابل فروش و عملکرد غده اندازه گیری شد. صفاتی در رگرسیون چندمتغیره انتخاب شدند در تجزیه همبستگی (علیت) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزی ه علیت نشان داد که تعداد ساقه اصلی در بوته و وزن غده در بوته بیشترین اثر مستقیم مثبت را روی عملکرد غده داشته است. اثر مستقیم تعداد ساقه اصلی در بوته روی عملکرد غده ۹۰ / ۰ از ضریب همبستگی را به خود اختصاص داده است. اثرات غیرمستقیم صفت تعداد ساقه اصلی در بوته از طریق وزن غده در بوته بیشترین تاثیر را روی عملکرد غده داشته است