مقاله مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد کمی و کیفی چغندر قند در دو روش کشت مستقیم و نشائی در اراضی شور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۶ منتشر شده است.
نام: مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت عملکرد کمی و کیفی چغندر قند در دو روش کشت مستقیم و نشائی در اراضی شور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه علیت
مقاله رگرسیون گام به گام
مقاله چغندر قند
مقاله کشت گلدانی
مقاله کمیت
مقاله کیفیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاشانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین همبستگی میان برخی صفات و اجزاء عملکرد در چغندرقند و نیز روابط علت و معلولی بین آن ها در شرایط شور آزمایشی با دو نوع کشت (مستقیم و نشائی) به عنوان سطوح فاکتور اصلی و سه رقم (BR1 منوژرم، منودورا و BR1 مولتی ژرم) به عنوان سطوح فاکتور فرعی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات در ۴ تکرار در اهواز به اجرا گذاشته شد. بر اساس تجزیه واریانس داده ها میان دو روش کشت از نظر عملکرد ریشه در سطح ۱ درصد اختلاف معنی دار وجود داشت، و کشت گلدانی برتر از کشت مستقیم بود. از نظر درصد قند، میان دو روش کشت در سطح ۱ درصد اختلاف معنی دار وجود داشت و کشت مستقیم برتر از کشت گلدانی بود. از نظر عملکرد شکر تولیدی میان دو روش در سطح ۵ درصد اختلاف وجود داشت و کشت گلدانی روش برتر بود. مشاهدات نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار وزن ریشه با سایر صفات به ترتیب به وزن تر و خشک کل (۰٫۹۹۶) و وزن خشک ریشه (۰٫۹۹۲) تعلق داشت و عملکرد ریشه با صفات درصد قند خالص (-۰٫۹۵) و ناخالص ریشه (-۰٫۹۲) همبستگی منفی و با سایر صفات مورد اندازه گیری همبستگی مثبت داشت. برای حذف اثر صفات غیرموثر و یا کم تاثیر بر روی عملکرد ریشه چغندر قند در مدل رگرسیونی، از رگرسیون گام به گام استفاده شد. صفات مهم در عملکرد ریشه چغندر قند در این پژوهش شامل وزن خشک ریشه، وزن تر کل، وزن تر برگ و وزن تر طوقه بود. مدل مذکور دارای ضریب تبیین ۰٫۹۹۹۴ بود، یعنی صفات مذکور قادر بودند نزدیک به ۱۰۰ درصد از تغییرات عملکرد ریشه را توجیه نمایند. نتایج تجزیه علیت عملکرد ریشه نشان داد وزن تر برگ بیشترین اثر مستقیم و مثبت (P= 5.716) بر روی ریشه تولیدی داشته و از طریق صفات وزن خشک ریشه و وزن تر طوقه اثر غیرمستقیم و منفی و از طریق وزن تر کل اثر غیرمستقیم و مثبت بر روی عملکرد داشت. شکر قابل استحصال بیشترین همبستگی معنی دار و مثبت را با وزن خشک کل (۰٫۹۹۷) و وزن تر ریشه (۰٫۹۹۵) داشت. بر اساس رگرسیون گام به گام، عملکرد شکر قابل استحصال ۳ صفت وارد مدل رگرسیونی شد و این صفات (۰٫۹۹۲) تغییرات شکر را توجیه نمودند. و وزن تر ریشه به تنهایی ۰٫۹۱ تغییرات را توجیه نمود. بر اساس تجزیه علیت وزن تر ریشه بیشترین تاثیر مستقیم و مثبت (P= 7.578) و درصد قند خالص کمترین تاثیر مستقیم و منفی (P= -12.89) را بر روی عملکرد شکر قابل استحصال بر جای گذاشتند.