مقاله مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد جو (Hordeum vulgare) در منطقه کرج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد جو (Hordeum vulgare) در منطقه کرج
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزیه علیت
مقاله تنش خشکی
مقاله رگرسیون گام به گام
مقاله عملکرد جو
مقاله همبستگی صفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی صادق
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین همبستگی میان برخی صفات و اجزاء عملکرد در جو و نیز روابط علت و معلولی بین آنها در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اجرا شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. کرت های اصلی شامل دوسطح آبیاری مطلوب (شاهد) و تنش خشکی (قطع آبیاری بعد ازظهور سنبله) و کرت های فرعی شامل ۱۰ رقم جو به نام های: والفجر، ریحان، کویر، زرجو، گوهرجو، کارون، دشت، ترکمن، نصرت و یوسف بودند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه با صفاتی چون وزن سنبله در واحد سطح، شاخص برداشت، ارتفاع گیاه، بیوماس و طول پدانکل همبستگی مثبت و معنی داری داشت. برای حذف اثر صفات غیر موثر و یا کم تاثیر بر روی عملکرد دانه در مدل رگرسیونی، از رگرسیون گام به گام استفاده شد. صفات مهم در عملکرد دانه در این پژوهش شامل وزن سنبله در واحد سطح، شاخص برداشت، و وزن خشک کل که دارای ضریب تبیین (۰٫۹۸۴) بود. نتایج تجزیه علیت نشان داد وزن سنبله در واحد سطح بیشترین اثر مستقیم و مثبت (P=1.343) بر روی عملکرد دانه داشت و این صفت از طریق شاخص برداشت به صورت مثبت (P=0.356) و وزن خشک کل (P=-0.935) به صورت منفی اثر غیر مستقیم بر روی عملکرد دانه را بر جای گذاشت.