مقاله مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم در ایلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۶۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: مطالعه همبستگی صفات و تجزیه علیت آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد نخود دیم در ایلام
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری تکمیلی
مقاله تجزیه علیت
مقاله رگرسیون گام به گام
مقاله عملکرد نخود
مقاله همبستگی صفات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مقدم علی
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: پاک نژاد فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی شعاع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین همبستگی میان برخی صفات و اجزاء عملکرد در ۳ رقم نخود دیم و نیز روابط علت و معلولی بین آنها، آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در منطقه شیروان چرداول ایلام در طی سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل ۴ تیمار آبیاری، (شاهد بدون آبیاری، یکبار آبیاری در مرحله ۵۰% غنچه دهی، یکبار آبیاری در مرحله ۵۰% گلدهی و یکبار آبیاری در زمان پر شدن غلاف ها)، و فاکتور فرعی شامل ۳ ژنوتیپ بود. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اثر تیمارهای آبیاری روی صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد غلاف بارور در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه در سطح یک درصد معنی دار بود. به طور کلی انجام یک بار آبیاری در مرحله پر شدن غلاف ها و گلدهی به ترتیب موجب ۴۱٫۳ و ۲۹٫۳ درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد شد. مشاهدات نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار عملکرد دانه با سایر صفات به عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت تعلق داشت .برای حذف اثر صفات غیر موثر و یا کم تاثیر بر روی عملکرد دانه در مدل رگرسیونی، از رگرسیون گام به گام استفاده شد. صفات مهم در عملکرد دانه در این پژوهش شامل شاخص برداشت، وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته که دارای ضریب تبیین (۰٫۹۹۹) بود. نتایج تجزیه علیت نشان داد که شاخص برداشت بیشترین اثر مستقیم و مثبت را روی عملکرد دانه داشته و از طریق صفات وزن صد دانه و تعداد دانه در بوته اثر غیر مستقیم و منفی بر روی عملکرد اعمال نمود.